top

fokusgruppe

En fokusgruppe er en af de meste velegnede metoder til gennem deltagerdiskussion at idégenerere og opdage nye aspekter af et givent emne.


 

Valg af metode

Kontakt konsulent

Andrea Dalsby

+ 45 77 41 41 60

En fokusgruppe er en kvalitativ dataindsamlingsmetode, hvor vi typisk samler 6 til 12 personer enten fysisk eller online for at diskutere en problemstilling. På grund af fokusgruppens dynamiske karakter er metoden hensigtsmæssig at anvende i kreativt øjemed, for eksempel med henblik på at udvikle nye ideer til produktudvikling, reklamekampagner, positionering eller brandbuilding.

Metoden er også velegnet til at belyse, hvordan mennesker i et fællesskab påvirker hinanden – for eksempel gennem verbale ytringer, kropssprog og ansigtsmimik. Det er nyttigt, hvis man ønsker at afdække præferencer for og brug af bestemte produkter og mærker.

Afhængigt af målgruppen sammensættes fokusgrupper eksempelvis efter holdninger, forbrug eller andet. Samtidig skaber MEGAFON en gavnlig gruppedynamik, som giver en meget nuanceret og detaljeret viden om et nærmere afgrænset emne.

MEGAFON tilbyder forskellige former for fokusgrupper:

Minigrupper

Standardgrupper

Udvidede gruppe


 

Lad os sammen gennemføre jeres næste fokusgruppe

Disse typer af grupper afdækker kunders varierende behov med hensyn til forløbets udstrækning og rapportens dybde.

Konsulenterne hos MEGAFON giver dig en udførlig rådgivning om, hvilken form for fokusgruppe, der vil være optimal til netop din undersøgelse.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   


 


online grupper

MEGAFON har specialudviklet et program, der gør det muligt at gennemføre gruppeinterviews og fokusgrupper på nettet. Onlinegrupper fungerer på samme måde som en fysisk gruppe, blot foregår diskussionen via internettet.

Diskussionen styres af en moderator, og deltagerne skriver og sender deres indlæg som i en chat. Online-fokusgrupper er velegnede, når undersøgelsens målgruppe er internetvant, og kan kommunikere i et chat-lignende forum. Grupper gennemført online er oftest forbundet med lavere omkostninger, og er mere tidsbesparende end fysiske gruppeinterviews.

Onlinefokusgrupper virker mindre forstyrrende for respondenterne, idet de kan deltage fra deres egen computer eller tablet. Samtidig øges muligheden for, at alle kommer til orde, og at dominansen fra enkeltpersoner bliver lavere. Den fysiske afstand medfører desuden, at respondenterne oplever en højere grad af anonymitet og dermed en følelse af større tryghed, der fører til, at sociale filtre svækkes. På den måde opnås der mere ærlige svar, og undersøgelsens sandhedsværdi øges.

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


workshops

En workshop er en semi-struktureret proces, hvor deltagerne først præsenteres for et oplæg, for derefter at spille en aktiv rolle i at skabe et output – for eksempel et beslutningsgrundlag eller fælles viden, antagelser eller holdninger.

En workshop kan blandt andet laves i forbindelse med en fokusgruppe, hvor respondenterne samarbejder om at løse en given opgave. Opgaven er ofte af kreativ og visuel karakter, designet til at ramme den målgruppe som ønskes inkluderet. På den måde tages der hensyn til, at opgaven skal udfordre, men ikke undergrave, respondenternes kreative udvikling af holdninger og synspunkter. MEGAFONs indgående kendskab til målgruppen betyder, at workshops altid bliver tilpasset dem og problemstillingen. 

Endelig kan workshops være medvirkende til, at respondenter får klarlagt holdninger og fordomme, som de ikke selv har været bevidste om før. Med workshops får man belyst nogle indsigter, som under andre typer af metoder ville være forblevet skjulte. 

Under cases kan du læse om nogle af de mange spændende undersøgelser, vi laver for både offentlige og private virksomheder.   

Til top


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.
 

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 
 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  
 


 

Andrea Dalsby
Kvalitativ souschef

Kontakt Andrea
+45 77 414160
ad@megafon.dk

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk