top

 

FEM TRIN TIL EN BEDRE BRUGE- ELLER BORGERUNDERSØGELSE

Når du skal have gennemført en undersøgelse, er det vigtigt, at designet er nøje gennemtænkt for at opnå det mest retvisende resultat. Derfor har MEGAFON lavet en guide med de 5 trin, som du skal være særligt opmærksom på, når du skal til at lave en undersøgelse.


 

den gode undersøgelse 

1. Tag udgangspunkt i problemstillingen

Hvad skal du have til aftensmad? Du vælger sikkert først en ret, og finder derefter ud af, hvilke ingredienser der skal bruges, og hvordan du ønsker at tilberede retten. Det samme gælder undersøgelser.

Når du skal lave en undersøgelse, skal du altid tage udgangspunkt i problemstillingen, før du vælger, hvordan den skal løses. Metoden er ikke målet i sig selv; det er en måde, hvorpå man opnår det bedste resultat.

Enhver kundedialog starter derfor med, at vi spørger ind til problemstillingen og sætter os ind i præcist, hvad det er for en viden, kunden efterspørger. Først derefter vælger vi den eller de metoder, der skal benyttes, og tager stilling til hvordan disse principper kan udmønte sig i praksis til glæde for eksempelvis borgerne i kommunen.

2. Mix metoder

Alle metoder har deres styrker og svagheder. Derfor bør muligheden for at triangulere, altså blande forskellige metoder altid overvejes, når du skal lave en undersøgelse.

Forestil dig en hullet ost, som du kan kigge ind igennem. Hver metode er som et hul i osten. Jo flere huller (metoder) du anskuer din problemstilling igennem, jo bedre forståelse for problemstillingen opnår du.

Et mix af kvalitative og kvantitative metoder kan biddrage med forskellige vinkler på et problemfelt. Mens den kvantitative analyse valideres gennem svar fra et repræsentativt udsnit af respondentgruppen, anlægger den kvalitative analyse et mere vertikalt perspektiv ved at gå i dybden med en given problemstilling eller udfordring - Fokus flyttes altså fra, at noget sker til, hvorfor det sker.

3. Mød målgruppen hvor de er

Valg af metode afhænger i høj grad af målgruppen. Det er altid bedst at designe en undersøgelse på målgruppens præmisser; at møde dem, hvor de er.

I analysebranchen taler man ofte om lette og svære målgrupper. Den letteste målgruppe at få fat i, er ressourcestærke studerende og singler uden børn. Under de svære målgrupper finder man blandt andet de helt unge, voksne med små børn, midaldrende økonomisk veletablerede mænd med fuldtidsjobs og kvinder af anden etnisk herkomst end dansk.

Når vi skal gennemføre en undersøgelse, forsøger vi derfor altid at sætte os ind i målgruppens sted, ved at finde ud af hvem de mennesker, vi skal tale med, er; hvor befinder de sig, hvordan får vi dem bedst i tale, og hvilke restriktioner er der forbundet med den specifikke målgruppe.

Derfor er det vigtigt, at man sætter sig i målgruppens sted og forsøger at opstille et scenarium, hvor disse mennesker får mulighed, tid og lyst til at deltage.

Eksempel

Er målgruppen eksempelvis ældre mennesker, nås de bedst i deres eget hjem, hvis de skal medvirke i et dybdeinterview, mens direktøren skal have mulighed for at lave interviewet på farten. Den travle mor har måske først tid sent på aftenen eller i weekenden, og de unge gider ikke anstrenge sig for at møde op i en fokusgruppe - de skal nås, hvor de er færdes.


 

4. Formuler præcise spørgsmål

Uanset om det er en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse, så er det afgørende for resultatet af en undersøgelse, at spørgsmålene stilles rigtigt, så man får den fornødne viden afdækket korrekt.

Der er mange potentielle faldgrubber, når man skal formulere spørgsmål.

Er spørgsmålene stillet på en måde, som bevidst trækker svarene i en bestemt retning?

Er spørgsmålene ubevidst biased, fordi en bestemt måde at anskue en problemstilling på er blevet ensrettet internt i en organisation?

Er svarskalaerne fornuftige i forhold til det, man rent faktisk gerne vil have svar på?

Er der i rekrutteringen af respondenterne et systematisk skævtræk, således at stikprøven ikke bliver repræsentativ?

Et kvantitativt eksempel

Er målgruppen eksempelvis ældre mennesker, nås de bedst i deres eget hjem, hvis de skal medvirke i et dybdeinterview, mens direktøren skal have mulighed for at lave interviewet på farten. Den travle mor har  måske først tid sent på aftenen eller i weekenden, og de unge gider ikke at anstrenge sig for at møde op til en fokusgruppe - de skal nås, der hvor de færdes.
 

A: Kører du nogen gange uden sele, når du kører bil?

Ja
Nej
Ved ikke

B: Hvor ofte bruger du sikkerhedssele, når du kører bil?

Altid
For det meste
Nogle gange
Sjældent
Aldrig
Ved ikke

Med spørgsmål A tvinges respondentens svar ind i en ja eller nej kategori, hvilket vil medføre, at mange bevidst eller ubevidst underrapporterer den faktiske adfærd. Kører man eksempelvis med sele 9 ud af 10 gange, vil der være en tendens til at tænke, at svaret ”ja” bedst repræsenterer ens egen generelle adfærd, hvorfor denne kategori vælges. Dermed bliver den problemstilling, man søger at undersøge ikke ordentligt afdækket.

En bedre måde, at indfange de bilister på, som en gang imellem glemmer selen, er ved at graduere svarmulighederne og vende spørgsmålet om som i eksempel B. Således gøres det mere legitimt at afgive et af de 4 ud af 5 svar, der ikke er det ”korrekte” at give.

Et kvalitativt eksempel

Hvis man eksempelvis skal lave en kvalitativ undersøgelse med ældre, er der forskellige faktorer, der skal tages hensyn til, når man formulerer spørgsmålene til undersøgelsen. Det er en kendsgerning, at man med alderen opfanger ting langsommere. Det gør ikke ældre til dummere mennesker, det kræver blot, at man går til dem på en lidt anden måde, hermed bliver spørgsmålsformuleringerne afgørende for svarene.

 Samtidig bør man tænke over, at en ældre målgruppe hurtigere bliver trætte og mister overblikket, når der bliver stillet mange spørgsmål, end en person i tredive års alderen. Derudover skal man også være opmærksom på, at der skal være tid til hyggesnak, når man interviewer en ælder målgruppe, da hyggesnakken skaber tillid og gør interviewpersonen tryk ved at svare på spørgsmålene i undersøgelsen.

5. Benyt et uafhængigt analyseinstitut

Det er enormt vigtigt for tilliden, at det er et eksternt analysebureau, der udfører undersøgelsen. Samtidig er det en fordel i rekrutteringsprocessen, at man kan sikre deltagerne, at de og deres svar er anonyme.

Ved at bruge et uafhængigt analyseinstitut, undgår man, at analysen bliver påvirket i en bestemt retning, og respondenterne vil være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem.

Med MEGAFON som afsender får du en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet. For os er en undersøgelse ikke bare endnu én i mængden. Vi går til hver opgave med et stort engagement, og vi lægger vægt på at være en samarbejdspartner, der evner at bibringe den mest præcise viden om undersøgelsens genstand.

Morten Iversen, Køge Kommune.

”MEGAFON gik ikke blot til opgaven med den faglighed og professionalisme, der kan forventes af en samarbejdspartner, men også med engagement og medejerskab. For mig er der ingen tvivl om, at dét har være med til at give os undersøgelse af meget høj kvalitet. Opgaven var ikke nem, fordi vi forsøgte at gøre tingene på en ny måde. Men gennem et egentligt partnerskab om løsningen af den er vi i fællesskab nået til et produkt, der til fulde har levet op til intentionerne, og som uden tvivl kommer til at sætte sig spor i organisationen”.

kontakt megafon

Ring og få en uforpligtende snak med en af MEGAFONs konsulenter på tlf. 77414141


 

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

solid og omfattende erfaring

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

højt kendskab og troværdighed 

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 

uafhængige resultater og høje svarprocenter 

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  


 

MEGAFON A/S

Alhambravej 12 • 1826 Frederiksberg C
CVR nr. • 41321431
Telefon • +45 77 41 41 41
E-mail • megafon@megafon.dk